Sáng ngày 23/10/2023, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn, có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện một số mặt công tác tuyên giáo.

Dự và cùng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo theo yêu cầu của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đạt chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nửa nhiệm kỳ qua, trong chỉ đạo, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn bám sát mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đã định hướng và được thể hiện trong từng chủ trương, chính sách cụ thể hóa Nghị quyết. Đối với 17 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết, ước đến cuối năm 2023 có 06 chỉ tiêu đạt và vượt, ước đến năm 2025 có 15/17 chỉ tiêu đạt và vượt cả nhiệm kỳ, có 02 chỉ tiêu dự báo khó đạt cần quan tâm tập trung dồn hết sức thực hiện. Hiện nay, kinh tế tỉnh đang phục hồi, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,38%/năm. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 69,8 triệu đồng/người/năm, tăng 37,4% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Các văn bản cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (khoá XIII) của Đảng sát hợp với tình hình thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp, điều kiện bảo đảm tính khả thi và lộ trình thực hiện.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề về học tập, làm theo Bác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Các cấp ủy đảng đều có kế hoạch, chương trình đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng và sinh hoạt theo chuyên đề. Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không ngừng phát huy vai trò nêu gương, sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách, quan trọng của các địa phương, đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được Đảng bộ đặc biệt coi trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung phong phú và hình thức đa dạng.

Công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; góp phần giúp cho các cấp ủy chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần củng cố vững chắc hơn lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện các thế lực thù địch hoạt động móc nối, mua chuộc, lôi kéo, xúi giục người dân và cán bộ, đảng viên hoặc tuyên truyền những tài liệu, văn hóa phẩm độc hại, tài liệu có tính chất phản động, chống Đảng, Nhà nước ta.

Việc triển khai, thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Chủ động triển khai, quán triệt thực hiện các quy định của Ban Bí thư, các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các quy định nêu trên, như: Quy định 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các Quy định trên.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số nội dung

Bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại những khó khăn, hạn chế: Một số địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để chỉ đạo khắc phục; một số cơ quan báo chí, truyền thông còn thiếu nhạy bén trong đưa tin, thậm chí đưa tin gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận; công tác tuyên truyền miệng còn hạn chế; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn khó khăn…

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung, trong đó, có đề xuất Trung ương sớm sửa đổi, ban hành quy định thay thế Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Trong đó, có sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đảm bảo thống nhất, liên thông, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực trong toàn hệ thống.

Ảnh: Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát hiểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của hệ thống tuyên giáo tỉnh Cà Mau. Trong quá trình triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận,… của Trung ương có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19; các mặt công tác khác cũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện khá tốt. Thời gian tới, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm tăng cường chỉ đạo công tác tư tưởng, đạo đức cán bộ, đảng viên; triển khai hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Lần thứ 4, Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với địa phương; tập trung thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, nhất là thực hiện đạt hiệu qủa các khâu đột phá; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, thông tin đa chiều, xem đây là kênh quan trọng cung cấp thông tin trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai hiệu quả các quy định của Ban Bí thư Trung ương trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2023.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết: Hiện nay, quy định chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo khá nhiều, biên chế làm công tác tuyên giáo ít, nhất là ở tuyến cơ sở nên khó đáp ứng hết các yêu cầu công tác tuyên giáo đặt ra. Bên cạnh đó, kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương có giải pháp đảm bảo các cơ quan báo chí, phóng viên hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, quản lý chặt các hoạt động trên mạng xã hội; nghiên cứu, có hình thức tuyên truyền hiệu quả trong thời đại 4.0 hiện nay; đồng chí mong nuốn Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, giúp hệ thống tuyên giáo địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao…

BAN BIÊN TẬPcvb