Sáng ngày 16/11/2023, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị (hình thức trực tiếp và trực tuyến) quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy; đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn; đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng và cán bộ phụ trách công tác đảng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí trưởng ban (hoặc trưởng phòng) tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đồng chí phụ trách công tác đảng các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương triển khai, quán triệt các văn bản: (1) Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” (Quy định số 124-QĐ/TW); (2) Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập” (Quy định số 125-QĐ/TW); (3) Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” (Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW).

Ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ. Đồng chí cho biết: Qua quá trình triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị “về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” (Quy định số 132-QĐ/TW) đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình vẫn là khâu yếu; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên một số nơi chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả sản phẩm, công việc cụ thể; công tác phân tích đánh giá cán bộ chưa phù hợp, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi, mang tính hình thức và thành tích. Từ thực trạng đó, Trung ương ban hành các văn bản mới nhằm bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ, tạo điều kiện để thể chế hóa các quy định của Nhà nước ngày càng phù hợp với thực tiễn và tiếp tục đưa việc đánh giá, kiểm điểm tập thể và cá nhân đi vào nề nếp, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 124-QĐ/TW thay thế Quy định số 132-QĐ/TW, cơ bản những vấn đề liên quan công tác cán bộ được khắc phục, từ công tác đánh giá, đến công tác luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, sắp xếp cán bộ sau từ chức…

Đối với Quy định số 124-QĐ/TW, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nắm vững nguyên tắc “bất di, bất dịch” đó là “bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng” và nguyên tắc “tập trung dân chủ”; quá trình thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Đồng thời, cần quan tâm thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc trong Quy định số 124-QĐ/TW là “Chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, phương pháp trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là hiệu quả công việc”; khẳng định quá trình kiểm điểm, phân loại cần hướng tới kết quả, sản phẩm cụ thể; xác định “đầu ra” từ cá nhân và tập thể; gắn trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể. Song song đó, đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, phải kiểm điểm khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ, tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu gương, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực…; những nơi nội bộ có vấn đề, có dấu hiệu vi phạm, có dư luận không tốt, có đơn thư khiếu nại, tố cáo… thì cần quan tâm, làm rõ thêm trách nhiệm của cấp ủy cấp trên đối với việc kiểm điểm, xếp loại.

Nhằm nêu cao thần trách nhiệm với Đảng và nhân dân, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và thực hiện đầy đủ Quy định số 124-QĐ/TW, Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW và Quy định số 125-QĐ/TW để nâng cao hiệu quả và tạo dư luận tích cực đối với việc thực hiện các văn bản này. Như vậy, không chỉ Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương mà người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cá nhân, cán bộ đảng viên phải gương mẫu, phải thực hiện nghiêm, tạo nên sự đồng bộ, thống nhất cao trong quá trình thực hiện và nhận thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Từ đó, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng ta nhất là trong công tác đánh giá, xếp loại cán bộ.

 

BAN BIÊN TẬPNi