Bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước...

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết 28) nhận thức của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong tỉnh được nâng lên; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được đẩy mạnh, linh hoạt phù hợp từng đối tượng, mức độ hài lòng của người dân được nâng lên về chất lượng dịch vụ.

Ảnh: Mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội ngày càng được nâng lên

Tính đến 31/12/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội toàn tỉnh mở rộng, phát triển, tăng 1,3 lần (từ 65.761 người năm 2018, đến nay lên 85.768 người), chiếm 13,9% so với lực lượng lao động; đặc biệt bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ 2.489 người lên 23.534 người (tăng 9,46 lần), đạt 3,82% so lực lượng lao động. Số người được hưởng lương hưu và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng tăng lên theo từng năm.

Phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng nêu trên là nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo kỳ quyết của các cấp ủy, chính quyền, sự tích cực phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách hành chính; các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 28 như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, đơn giản thông tin kê khai và biểu mẫu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các hoạt động nghiệp vụ, triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số cho người gia, đến nay đã phê duyệt 103.188 lượt đăng ký.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức ký kết các chương trình, kế hoach, quy chế phối hợp hằng năm và từng giai đoạn với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiệm thất nghiệp. Kết quả: 100% cán bộ, đảng viên, 45% lực lượng lao động trong độ tuổi được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của 11 nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết 28; 45% lực lượng lao động trong độ tuổi được tuyên truyền chính sách, pháp luật về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ảnh: Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Tuy nhiên, việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Một số sở, ngành, cấp ủy, chính quyền còn xem việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là của cơ quan bảo hiểm xã hội, nên chưa vào cuộc một cách tích cực. Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư; lực lượng lao động làm tại công ty, doanh nghiệp ít, mức lương thấp, thiếu tính ổn định, chủ yếu lao động tự do ở nông thôn, người dân trong tỉnh đi lao động ngoài tỉnh khá cao, do đó số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng năm tăng không đáng kể. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của một bộ phận người sử dụng lao động còn hạn chế, nhiều chủ sử dụng lao động cố tình trì hoãn, né tránh việc đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Công tác thu hồi nợ bảo hiểm xã hội gặp nhiều khó khăn do đơn vị có dấu hiệu chây ỳ. Mức hỗ trợ tiền đóng còn thấp, chưa thực sự tạo động lực để thúc đẩy người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc giải quyết các chế độ đối với người lao động gặp khó khăn khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bị giải thể, ngưng hoạt động do chưa có cơ chế xử lý đối với nợ của các doanh nghiệp này...

Trước tình hình trên, tỉnh xác định những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tăng cường cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thời gian tới.

BAN BIÊN TẬP(Tg)