CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Văn bản Trung ương

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.02-HD/TWHướng dẫn09/12/2021Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
2.11-CT/TWChỉ thị08/12/2021Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
3.46-QĐ/TWQuy định03/12/2021Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
4.03-KH/TWKế hoạch01/12/2021Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
5.02-HD/UBKTTWHướng dẫn29/11/2021Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm
6.41-QĐ/TWQuy định03/11/2021Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
7.37-QĐ/TWQuy định25/10/2021Quy định về những điều đảng viên không được làm
8.21-KL/TWKết luận25/10/2021Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
9.35-QĐ/TWQuyết định15/10/2021Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
10.34-QĐ/TWQuy định14/10/2021Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương

LIÊN KẾT WEBSITE