Chiều ngày 31/12/2020 Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác Thanh tra năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo và lãnh đạo thanh tra sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Thanh tra các huyện, thành phố.

                   Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

        Hội nghị được nghe báo cáo kết quả công tác năm 2020, theo đó: Toàn ngành đã tiến hành triển khai Thanh tra 60 cuộc. Về hình thức theo kế hoạch 47 cuộc; đột xuất 13 cuộc; kết thúc 59 cuộc, ban bành kết luận 53 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 8.180 triệu đồng, về đất đai 2.360m2 (kiến nghị thu hồi 2.880 triệu đồng, sai phạm về đất đai (sử dụng đất sai mục đích) 1.046m2; kiến nghị khác 5.300 triệu đồng; về đất đai 1.314m2; thu hồi nộp ngân sách 984 triệu đồng, đạt 34,1%. Kiến nghị xử lý hành chính 34 tổ chức; 192 cá nhân. Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 989 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó thành lập đoàn 965 cuộc, thanh tra độc lập 24 cuộc (thanh tra 83, kiểm tra 906); số đối tượng được thanh tra, kiểm tra 15.315 (cá nhân 14.439, tổ chức 876).

        Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Toàn tỉnh đã tiếp 3.061 lượt, với 4.073 người, 2.202 vụ việc (cũ 648, mới 1.554), tăng 142 lượt, giảm 322 người, giảm 197 vụ so với năm 2019; đoàn đông người 58 đoàn với 821 người, 44 vụ việc (cũ 19, mới 25), tăng 09 đoàn, 249 người, giảm 04 vụ so với năm 2019. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành, tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Thanh tra năm 2020 đó là: Quán triệt sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công… phù hợp với khả năng của đơn vị và tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, đã thực hiện hoàn thành đúng tiến độ cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ từ năm 2019 chuyển sang. Thực hiện tốt vai trò tham mưu, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa trên các lĩnh vực, như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức các cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra ngành Thanh tra tỉnh nhà cũng còn những hạn chế đó là: Một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác thanh tra hành chính; chất lượng một số kết luận thanh tra chưa cao, thời gian kết luận thanh tra còn kéo dài; thanh tra chuyên ngành một số lĩnh vực rộng, công việc nhiều nhưng cũng có tình trạng xử lý không triệt để, thiếu kiên quyết; công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra chưa thường xuyên, quyết liệt nên tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản đạt thấp. Công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ở một số ngành, địa phương có trường hợp còn chậm. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn còn diễn ra. Sự phối hợp công tác giữa các cơ quan có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, quy chế, quy định, nhất là quy chế làm việc, quy chế phát ngôn chưa nghiêm; đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của một số cán bộ thanh tra còn yếu. Phương pháp làm việc của một số đoàn thanh tra và cán bộ thanh tra chưa sâu sát, thiếu chặt chẽ, còn cứng nhắc; nhìn nhận và đánh giá sự việc chưa đảm bảo tính toàn diện, khách quan, thiếu thuyết phục.

        Trong thời gian tói đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

        Một là, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên đảm bảo về số lượng, chất lượng. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ thoái hóa, biến chất, yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ, vi phạm đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, tư cách đạo đức trong sáng theo lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới, như cái gương cho người ta soi mặt”; “cán bộ thanh tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng, phải cẩn thận, khách quan, chống quan liêu”. Lời dạy của Bác phải trở thành tư tưởng chỉ đạo, phương châm hoạt động, mục tiêu phấn đấu thường xuyên của ngành Thanh tra.

        Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán bộ thanh tra. Xây dựng tổ chức, kỷ luật ngành Thanh tra theo quy định pháp luật; ban hành quy định, quy chế để quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức của ngành, không để cán bộ, công chức vì lợi ích cá nhân hoặc lợi dụng vị trí công tác, có tư tưởng không trong sáng dẫn đến phương pháp làm không đúng, làm những việc sai trái pháp luật; lực lượng cán bộ thanh tra phải là lực lượng trung thành, tận tuỵ, gương mẫu, liêm khiết. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức thanh tra có biểu hiện lệch lạc, vi phạm nguyên tắc, tiêu cực, tham nhũng.

        Hai là, trong thực hiện công tác Thanh tra phải thực sự khách quan, công tâm; nhìn nhận sự việc phải toàn diện, cụ thể và có tính lịch sử để đảm bảo kết quả thanh tra được chính xác, góp phần xây dựng cho đơn vị được thanh tra phát triển; trong thanh tra phải thực hiện triệt để phương châm “phòng ngừa, xây dựng là chính”; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi sai phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vì vụ lợi cá nhân, cố ý làm trái.

        Ba là, ngành Thanh tra cần chủ động thanh tra theo kế hoạch, nắm chắc tình hình, thanh tra đột xuất, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực nhằm phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, bất cập trong quản lý, xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực.

        Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện đồng bộ các quy định trong lĩnh vực này; kịp thời xử lý các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

        Năm là, trong công tác phòng, chống tham nhũng, đòi hỏi ngành Thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt hơn, để tạo được chuyển biến rõ rệt, phải chủ động, tích cực hơn nữa trong việc hướng dẫn, đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng ngừa. Cùng với việc phòng ngừa phải đẩy mạnh phát hiện tham nhũng, phải có nhiều kênh, nhiều cách để tiếp nhận thông tin phát hiện, tố cáo tham nhũng. Trong đó cần có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời, tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

                                                                       

                                                                                                                                          BAN BIÊN TẬP