Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2020, Đảng bộ Dân chính đảng long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Dân chính đảng qua các thời kỳ; cùng 297 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.400 đảng viên thuộc 91 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Dân chính đảng.

Ảnh: Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính đảng khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nêu những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Đảng bộ Dân chính đảng đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng đảng được tập trung chỉ đạo; tổ chức đảng và đội ngũ cấp uỷ cơ sở thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn; chế độ sinh hoạt đảng được thực hiện nề nếp; hình thức, nội dung sinh hoạt có đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hầu hết tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của cán bộ, đảng viên được nâng lên, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là hạt nhân chính trị trong từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội trong toàn Đảng bộ được tăng cường; chú trọng đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, thông tin thời sự, giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; có nhiều gương điển hình trong công tác, học tập, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần phòng ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; tạo chuyển biến rõ nét về nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân. Công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được thực hiện thường xuyên, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kết nạp đảng viên mới được quan tâm thực hiện tốt.

Ảnh: Đoàn chủ tịch đại hội

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Dân chính đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Dân chính đảng và cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo chính trị; đồng thời, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

        Một, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, cụ thể thực hiện các chủ trương, nghị quyết… của Trung ương, của tỉnh và ngành phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp có tính khả thi cao, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện, nhằm khai thác mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.

        Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, hiệu quả. Chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các cơ quan hành chính, là thước đo kết quả lãnh đạo, làm việc; chủ động phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

        Đảng bộ cần tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh.

        Hai, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng tinh giảm đầu mối, phù hợp với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác cán bộ đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định; quan tâm đến công tác nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu trong tình hình mới. Chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, thường xuyên liên hệ với cấp ủy nơi cư trú của đảng viên để nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt các quy định của địa phương.

        Ba, toàn Đảng bộ phải đặc biệt chú trọng việc nêu gương và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo để lan tỏa, dẫn dắt. Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ Dân chính đảng với phương châm: cấp ủy nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ, đảng viên cấp trên nêu gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới, thủ trưởng cơ quan nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc nêu gương phải bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương bằng những việc tốt sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng lan tỏa, rộng khắp trong Đảng bộ, là yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

        Bốn, phối hợp chặt chẽ với các ban đảng của Tỉnh ủy trong công tác định hướng tư tưởng, giáo dục chính trị trong toàn Đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

        Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính đảng, phải xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trên cơ sở các nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ được xây dựng chặt chẽ, khoa học; coi trọng hơn nữa việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đầu tư nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp thật sự khả thi để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và các phong trào thi đua gắn với chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh.

        Năm, Đảng bộ Dân chính đảng là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trình độ chính trị, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cao của tỉnh. Nhiều cán bộ, đảng viên có điều kiện tiếp cận và cập nhật các thông tin mang tính thời sự, quan trọng của đất nước và của tỉnh, đồng thời cũng là những đồng chí có trách nhiệm tham mưu, hoạch định chủ trương, cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội dành thời gian hợp lý để đại biểu nghiên cứu, tích cực tham gia góp ý kiến thiết thực vào các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

       Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 09 đến ngày 11/9/2020. Ban Biên tập sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội đến quý độc giả nắm.

                                                                                                              BAN BIÊN TẬP