Sáng ngày 21/01/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng tòa nhà Quốc hội và kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Phú trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, Nhà nước và các đồng chí Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia…

        Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh. Tại tỉnh Cà Mau có tổ chức kết nối trực tuyến với 09 điểm cầu huyện, thành phố và mời Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện, thành phố cùng một số cơ quan, đơn vị, cán bộ có liên quan đến công tác bầu cử tham dự Hội nghị.

Ảnh: Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Ảnh: Các đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện (ảnh chụp qua màn hình tivi)

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

            Ảnh: Đồng chí Nguyễn Phú trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh chụp qua màn hình tivi)

        Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ vừa qua, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Cùng với sự kiện Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ lần này là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

        Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước cũng nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định cuộc bầu cử lần này là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương khẩn trương triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đã đề ra.

        Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội XIII của Đảng đề ra; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh, nhất là trong việc lựa chọn được những cán bộ thật sự xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

        Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương ương Đảng Trần Quốc Vượng quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử; đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trương Hòa Bình quán triệt Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử; đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hướng dẫn về công tác nhân sự ứng cử; đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu.

        Sau khi Kết thúc Hội nghị trực tuyến với Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nguyễn Tiến Hải thông tin về tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử của tỉnh. Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 26/11/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử, Quyết định số 56-QĐ/TU, ngày 07/01/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc công tác bầu cử; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có Kế hoạch số 77/KH-MTTQ-BTT, ngày 15/01/2021 về kế hoạch thực hiện công tác bầu cử và một số văn khác chuẩn bị ban hành theo kế hoạch… Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, lưu ý không bỏ sót khâu nào trong công tác bầu cử. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị cán bộ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các bộ phận giúp việc có liên quan đến công tác bầu cử lần này phải nghiên cứu sâu, kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương để thực hiện chặt chẽ, đúng phương thức, quy trình, tiến độ theo quy định.

 

                                                                                                                                        BAN BIÊN TẬP