Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, chiều ngày 11/01/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí chuyên viên Vụ VII – Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương,Vụ Địa phương III – Ban Tổ chức Trung ương và Vụ VIII – Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương. Thành phần tham dự Hội nghị: Đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Hải quan, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Cà Mau; trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo văn phòng các huyện ủy, thành ủy; đồng chí trưởng phòng, các phó trưởng phòng nghiệp vụ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

        Hội nghị đã tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, khó khăn trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và nội chính trong năm 2020, đồng thời đề ra những giải pháp, phương án triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021; tập trung vào một số nội dung như: việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; việc một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; công tác phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu; công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cấp ủy, đảng viên có nơi chưa kịp thời; việc tham mưu giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý những phản ánh kiến nghị của dân còn chậm.

        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chuyên viên Vụ Địa phương III - Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ sự nhất trí với các dự thảo báo cáo tổng kết của ngành tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra và nội chính đã thông qua tại Hội nghị. Thời gian tới, đồng chí mong Đảng bộ tỉnh Cà Mau quan tâm triển khai tốt công tác nhân sự Đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; cấp ủy và người đứng đầu các cấp cần quan tâm phát triển, bảo đảm đủ số lượng đảng viên, đồng thời chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng đảng viên; quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 theo đề án được phê duyệt.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025… gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức, kiểm tra và nội chính”.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

        Để phát huy tốt kết quả đạt được và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

        1. Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng

        Tham mưu triển khai thực hịên Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác của Ban Thường vụ cấp ủy năm 2021. Tham mưu triển khai thực hiện chặt chẽ công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026  theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy sắp xếp kiện toàn bộ máy, nhân sự sau đại hội. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, phát huy trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác cán bộ.

        Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; có giải pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên.

        Tiếp tục triển khai thực hịên Đề án vị trí việc làm; đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.

        2. Đối với công tác kiểm tra, giám sát

        Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ cấp ủy năm 2021. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp rà soát, sửa đổi bổ sung và cụ thể hóa các quy định, quyết định về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại - tố cáo, thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

         Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra bảo đảm có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao. Chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề, để sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm khi mới manh nha, có cảnh báo, nhắc nhở và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra tài chính đảng và kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đảm bảo theo quy định.

        Tập trung giải quyết tốt đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự là đảng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm.

        3. Đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

        Tiếp tục đẩy mạnh tham mưu thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp. Triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xử lý các vụ án, vụ việc và công tác bảo vệ Đảng; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Theo dõi, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

        Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm.

        Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tham mưu cấp ủy tiếp, xử lý kịp thời, đúng quy định các đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân.

                                                                                                                                                    BAN BIÊN TẬP