Chiều ngày 22/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Tý, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo ngành khối thông tin – tuyên truyền; đại diện lãnh đạo ngành khối khoa giáo; thường trực các huyện ủy, thành ủy; trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo trung tâm chính trị các huyện, thành phố.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

        Hội nghị được nghe các báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, theo đó: Năm 2020, ngành tuyên giáo tỉnh nhà đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống đại dịch Civid-19; thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo... Chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công các hoạt động những ngày lễ, ngày kỷ niệm bảo đảm sự trang trọng, ý nghĩa, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội. Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Hội nghị đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tuyên giáo phải triển khai thực hiện trong năm 2021.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

        Tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo.

        Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường phối hợp đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, phản bác kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông; đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cấp ủy đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng.

        Nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản. Tăng cường phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo, tạo những biến đổi tích cực trong nhận thức và hành động trên lĩnh vực này. Đưa việc giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương vào chiều sâu, từ đó khơi dậy niềm tin, niềm tự hào về truyền thống của quê hương.

        Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động xã hội, nhất là công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, tiêu cực tham nhũng; chấp hành luật lệ giao thông; động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật các chủ trương, quy định của địa phương; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng hệ thống chính trị.

        Chỉ đạo, định hướng tuyên tuyền của các báo, đài để kịp thời cung cấp những thông tin đúng đắn đến các tầng lớp nhân dân về các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh. Phát huy tốt vai trò, sức mạnh của công tác văn hoá, văn nghệ trong công tác tư tưởng, đảm bảo việc tuyên truyền, giáo dục đa dạng, phong phú, hấp dẫn.

        Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tuyên giáo, trước hết là người đứng đầu. Các đồng chí bí thư cấp ủy phải là người trực tiếp làm công tác tư tưởng và thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, bảo đảm cán bộ tuyên giáo được đào tạo bài bản, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                  BAN BIÊN TẬP