Chiều ngày 12/01/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy  ban nhân dân tỉnh. Thành phần tham dự Hội nghị: đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau, Văn phòng Thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo ban dân vận các huyện, thành ủy.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

        Hội nghị được nghe các báo cáo tổng kết công tác dân vận, tổng kết thực hiện năm “Dân vận khéo”, kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, theo đó: Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đao, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận; công tác phối hợp giữa chính quyền với dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng rõ nét, hiệu quả; công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi, chính đáng của nhân dân được quan tâm; niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đối Đảng, nhà nước được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân được tập trung thực hiện tốt hơn, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ ngày càng đi vào nền nếp. Về công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững đạt được những kết quả nổi bật: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp; giao thông, điện, nhà ở, công trình cấp nước, vệ sinh môi trường, trạm y tế, trường học... được cải thiện đáng kể; huy động nguồn lực đầu tư ngày càng nhiều hơn, nhân dân đóng góp với tinh thần tự nguyện; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nông thôn được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đều tăng; cảnh quan môi trường, bộ mặt nông thôn nhiều vùng đổi mới; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động có những chuyển biến tích cực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; dân chủ được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp ủy và hệ thống dân vận các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận tỉnh nhà về những thành tích đạt được trong năm qua.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

        Để phát huy tốt những kết quả đạt được và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong năm qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, ban dân vận các huyện ủy, thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

        Tham mưu các cấp ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng về công tác dân vận; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương có liên quan đến công tác dân vận đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

        Tăng cường và mở rộng dân chủ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”. Theo đó muốn để cho “Dân biết” thì phải công khai, minh bạch; muốn để cho “Dân bàn” thì cơ quan, tổ chức và người lãnh đạo phải gần dân, mở lòng với nhân dân; biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với dân, để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhằm giải quyết kịp thời, đúng đắn các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

        Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận theo hướng chủ động, tích cực, linh hoạt. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận có tâm, đủ tầm, có năng lực chuyên môn, đạo đức cách mạng, thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với nhân dân, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới.

        Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp phải xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn phù hợp, hiệu quả. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở.

        Phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố, xây dựng vững chắc mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ động nắm bắt dư luận và định hướng tư tưởng, chính trị trong toàn Đảng bộ. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 106-KH/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 15) về triển khai, thực hiện Kế luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

        Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững”. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

                                                                                                                                                     BAN BIÊN TẬP