Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc (hình thức trực tuyến) tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau (Phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy), đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; các đồng chí trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trưởng (hoặc phó) ban  tổ chức huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị nghe đồng chí Mai Văn Chính, thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, nhưng với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng lớn, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn, Kết luận số 21-KL/TW là quyết tâm chính trị cao nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.  Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng; kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ. Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn Ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; khen thưởng cống hiến; rà soát chức danh tương đương;…Qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc đã có sự đổi mới, khoa học, sáng tạo; việc triển khai nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả hơn; trong công tác tham mưu luôn chủ động, quyết liệt, khẩn trương, nêu gương, trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe tạo được sức lan toả trong toàn Ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Hệ thống văn bản của Đảng và Nhà nước còn một số điểm chưa đồng bộ, thống nhất nhưng chậm được bổ sung, khắc phục, thể chế hóa. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ chủ trương, yêu cầu của Đảng đối với công tác tổ chức, cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng chưa thường xuyên; công tác dự báo, nắm tình hình chính trị nội bộ còn khó khăn, nhất là về vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng biến động nhiều sau Đại hội, một số cán bộ năng lực hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, còn thận trọng, ngại đổi mới, thiếu sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tính tích cực, chủ động có nơi, có lúc chưa cao. Việc hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cơ quan, đơn vị còn có một số ít nội dung chậm, chưa cụ thể.

Tại Hội nghị có 09 ý kiến phát biểu tham luận (gồm các đơn vị: Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai, Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính,       Tỉnh ủy Hậu Giang, Tỉnh ủy Hưng Yên), các ý kiến cơ bản thống nhất cao với các nội dung các văn bản do Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị và báo cáo làm rõ thêm kết quả đạt được của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, nêu thêm những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; biện pháp đẩy mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu; giải pháp khuyết khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ngoài ra, đại biểu có các ý kiến nghị, đề xuất như: Sớm sơ kết các mô hình, như mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung,...để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện thống nhất trong cả nước; tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành quy định cơ chế phát hiện cán bộ có năng lực, năng động, sáng tạo để quy hoạch, bổ nhiệm, không phân biệt cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; quy định luân chuyển cấp phó; quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ đảng đoàn, tránh chồng chéo nhiệm vụ với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; quy định cụ thể hơn về chế độ đặc thù đối với các hội; quy định cụ thể về biên chế Liên đoàn Lao động cấp tỉnh; xin kéo dài thời gian thực hiện Kết luận 71 của Ban Bí thư về rà soát, xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức,...  

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận các ý kiến đóng góp thiết thực của đại biểu dự Hội nghị và sẽ chỉ đạo bổ sung vào Chương trình công tác năm 2022 để triển khai thực hiện. Đồng chí biểu dương tinh thần, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên Ngành tổ chức xây dựng Đảng, không ngại khó khăn, chủ động trong công việc, vừa tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ của Ngành, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, đồng chí yêu cầu ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, địa phương, đơn vị lưu ý các nhiệm vụ sau:

Đối với nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022; trọng tâm là 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương năm 2022, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; trong đó, có 02 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương; 10 đề án trình Bộ Chính trị và 07 đề án trình Ban Bí thư Trung ương. Trước mắt sẽ tập trung hoàn thành 02 đề án trình Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6.

Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; tiếp tục sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung các quy định, kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương về công cán bộ; phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp; kịp thời tham mưu bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng; chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo công tác nhân sự để tổ chức thành công đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả; tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 với Bộ Chính trị; hoàn thiện báo cáo về việc xây dựng vị trí việc làm. Tiếp tục triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với nhiệm vụ thường xuyên:

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cấp cơ sở. Quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên theo phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu hoàn thiện các quy định, quy chế về bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó, ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” (thay thế Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018).

Coi trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chú trọng bám sát thực tế cơ sở, kịp thời tuyên truyền, phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị; tạo đồng thuận trong nhân dân và nâng cao quyết tâm chính trị cho cấp ủy, đảng viên và người đứng đầu trong triển khai thực hiện. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, quy định của Đảng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Hướng dẫn, kiểm tra ban tổ chức cấp ủy các cấp trong việc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Tập trung xây dựng Ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố về tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. đủ mạnh để xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

BAN BIÊN TẬP (nvb)