Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc (hình thức trực tuyến) tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau (Hội trường Tỉnh ủy), đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Ảnh: Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Hội nghị nghe đồng chí Trần Văn Rón, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Năm 2021, mặc đù phải tập trung cao độ cho việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp; trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nước ta cơ bản đã kiểm soát được đại dịch, bước vào trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến mới, đạt được kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp ủy và cấp mình để triển khai thực hiện. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã khẳng định được bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao, có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên; trong đó, có nhiều việc khó khăn, phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đã được kịp thời kiểm tra, kết luận làm rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh lớn. Việc thông báo công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thị hành kỷ luật của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện nghiêm túc, dần đi vào nền nếp, có tác dụng tích cực trong việc cảnh báo, phòng ngừa, răn đe, giáo dục các tổ chức đảng và đảng viên được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác xây dựng Ngành tiếp tục được quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại Hội nghị có 09 ý kiến tham gia thảo luận (gồm các đơn vị: Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tỉnh ủy Yên Bái, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy Đắk lắk, Tỉnh ủy Đà Nẵng, Quân ủy Trung ương). Các ý kiến cơ bản thống nhất cao dự thảo văn bản trình bày tại Hội nghị và đánh giá làm rõ thêm tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành hành kỷ luật của Đảng năm 2021 của Trung ương, cũng như tại các địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương tinh thần quyết tâm không ngại khó của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng đã tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đạt kết quả đáng trân trọng. Đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phát huy những kết quả đạt được, có giải pháp thiết thực khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 và những năm tiếp theo, lưu ý tập trung các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về: Thi hành Điều lệ Đảng; những điều đảng viên không được làm; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng...

Tập trung triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; trước hết là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát; chú ý giám sát đều ở các khu vực, lĩnh vực, địa phương, coi đây là việc làm thường xuyên để phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa từ xa, giải quyết từ sớm với mục đích “trị bệnh cứu người”, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng. Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kể cả đơn thư chuyển đến từ các cơ quan nhà nước.

Phối họp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn nữa trong toàn Ngành, khắc phục tình trạng bao che, giấu giếm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn những hạn chế mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu trong Báo cáo. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kế hoạch cụ thể để khắc phục.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sẽ chỉ đạo bổ sung ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí và ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu dự Hội nghị vào chương trình công tác năm để triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 và những năm tiếp theo. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong năm 2022, đồng chí yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp có chương trình, kế hoạch cụ thể tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trình bày tại Hội nghị.

 

BAN BIÊN TẬP(Bền)