Sáng ngày ngày 31/12/2020, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm - Hà Nội kết nối với 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; cùng dự có các đồng chí đại diện Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo và chuyên viên các phòng trực thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện thường trực, lãnh đạo ban dân vận các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

        Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương trình bày Báo cáo tóm tắt công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, định hướng công tác dân vận nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo cho thấy: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tố chức đảng đã nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả công tác dân vận. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo; góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm; chủ động nắm tình hình, hạn chế xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài được phát huy ngày càng hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân và phối hợp công tác dân vận ở vùng biên giới được chú trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nhân dân các nước láng giềng.

Ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh chụp từ màn hình)

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chia sẻ những thành công, thành tựu của đất nước trong 5 năm qua và trong năm 2020; đồng thời khẳng định một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công đó chính là công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung hoạt động trong công tác dân vận; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm vận động nhân dân, gần gũi nhân dân, “nói ít làm nhiều” để tạo sự tin tưởng cho nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, gắn với lợi ích của nhân dân; đi liền với đó là thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xử lý ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân; Ban Dân vận các địa phương phải nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các cấp chính quyền; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh công tác hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân; đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiên hà cho dân; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính Nhà nước đối với công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu giương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận; nâng cao chất lượng của các phòng trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”…

Ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị (ảnh chụp từ màn hình)

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu các cấp ủy, các ban, bộ, ngành có liên quan trong năm 2021 cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Đảng về công tác dân vận; (2) Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; triển khai các văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác dân vận; (3) Tổng kết các Chương trình phối hợp...; triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026; (4) Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, trọng tâm là tình hình hình nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nhất là những vấn đề bức xúc và tham mưu cho Đảng có giải pháp phù hợp, hiệu quả; (5) Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát ừiển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho đời sống nhân dân; (6) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở, lắng nghe, phản ánh, giám sát việc giải quyết kiến nghị của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (7) Tiếp tục tham mưu và thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

 

                                                                                                                                                      BAN BIÊN TẬP