Chiều ngày ngày 30/12/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy và các bộ, ngành có liên quan để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quí IV năm 2020; triển khai nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau (Phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải dự và chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo các phòng trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

        Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quí IV năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến Đại hội XIII của Đảng. Qua Báo cho thấy: Quí IV năm 2020, trong bối cảnh phải chung tay phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ ở các tỉnh miền Trung và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, toàn ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ các cấp, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, như: Tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu xây dựng Phương án nhân sự Đại hội XIII của Đảng trình Hội nghị Trung ương 13, 14; chuẩn bị văn kiện thuộc lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng trình Đại hội XIII của Đảng; cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; mạnh dạn thí điểm nhiều nội dung đổi mới trong công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được những kết quả quan trọng bước đầu khi tiến hành đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử,…

        Được chỉ định phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thống nhất cao với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quí IV năm 2020; triển khai nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo đánh giá sát thực và làm sáng tỏ thêm các vấn đề trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và nêu ra một số mô hình kinh nghiệm để các đơn vị tham khảo, học hỏi; công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng chặt chẽ, đảm bảo theo đúng các quy trình, quy định, tạo được niềm tin tưởng tuyệt đối trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

        Đối với tỉnh Cà Mau, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác tổ chức đại hội các cấp trong tỉnh; tiến hành phân công nhiệm vụ cấp ủy theo phương án nhân sự trình đại hội; phân công thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn; kiện toàn các chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tuy nhiên, hiện còn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chưa kiện toàn, vì nhân sự thay thế đang chờ ý kiến Trung ương và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đang thực hiện quy trình.

        Về xây dựng các văn bản sau Đại hội đảng bộ tỉnh: Dự thảo Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dự kiến ban hành đầu tháng 01 năm 2021. Đang dự thảo các văn bản: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ hoàn thành và ban hành trong tháng 01 năm 2021.

        Về kiến nghị: Hiện Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề nghị Trung ưong sớm ban hành Hướng dẫn để thực hịên, nhằm phục vụ tốt cho công tác kê khai tài sản vào thời điểm đánh gía công chức cuối năm 2020.

        Cùng phát biểu tại Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tỉnh, đơn vị như: Hải Phòng, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Nam, Kon Tum, Ninh Thuận, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Quân Ủy Trung ương và Bộ Nội vụ.

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy và các bộ, ngành có liên quan trong thời gian tới tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục quán triệt Kết luận tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện các mặt công tác trọng tâm sau đại hội. (2) Chủ động tham mưu các nội dung chuẩn bị, phục vụ Hội nghị Trung ương 15 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng. (3) Tham mưu phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. (4) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2021. (5) Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. (6) Thực hiện nghiêm túc Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. (7) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh. (8) Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

                                                                                                                                        BAN BIÊN TẬP