Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, bằng hình thức trực tuyến, có 2.744 điểm cầu trong cả nước với 77.011 đại biểu tham dự. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

          Tại tỉnh Cà Mau có tổng số 113 điểm cầu, ngoài điểm cầu tỉnh còn được kết nối đến 9/9 điểm cầu các huyện, thành phố; 03 điểm cầu đơn vị ngành cấp tỉnh và 101/101 điểm cầu xã, phường, thị trấn với tổng số 2.164 đại biểu tham dự Hội nghị. Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau gồm các đồng chí: Trưởng hoặc phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và  các  tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Báo cáo viên cấp tỉnh.

Ảnh: Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh

          Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, đồng chí cho biết: 

          Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

          Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Tham dự Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII có 192 đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng (173 Uỷ viên chính thức và 19 Uỷ viên dự khuyết); đại biểu mời dự có 18 đồng chí không là Uỷ viên Trung ương Đảng (Bí thư Tỉnh uỷ Đăk Nông, Chính uỷ Quân khu 2, Phó Chủ nhiệm và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII). Tổng số có 210 đại biểu tham dự Hội nghị.

          Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đã thông qua 5 nội dung chính: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. (2) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. (4) Quy định về những điều đảng viên không được làm. (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

          Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

          Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, sau Hội nghị này, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, các báo cáo viên tập trung tuyên truyền, thông báo nhanh kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; đồng thời, kết hợp tuyên truyền kỷ niệm: 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10); 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (11/7); 201 năm Ngày sinh của Ăng-ghen (18/11)…

          Đồng chí cũng cho biết, sắp tới toàn Đảng sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII; đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất sẽ mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để quán triệt sâu sắc Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá mới trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khẳng định trách nhiệm, quyết tâm mới của từng cấp uỷ, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

BAN BIÊN TẬPcvb