Hơn 02 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

        Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX trình Đại hội Đảng bộ Dân chính đảng khóa X; tán thành, thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua những vấn đề quan trọng của Đại hội. Đồng thời, Đại hội cũng tiếp tục thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

        Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 26 đồng chí (khuyết 01 đồng chí) đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 33 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 06 đồng chí (khuyết 01 đồng chí), 02 đồng chí Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Dân chính đảng. Riêng chức danh Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ định sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính đảng khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân chính đảng nhấn mạnh : Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đồng chí yêu cầu mỗi thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính đảng khóa X, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các đơn vị và các đại biểu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tính tiền phong, gương mẫu; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ đã nhất trí thông qua. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc “việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ảnh: Đồng chí Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Dân chính đảng phát biểu bế mạc Đại hội.

        Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính đảng và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                                                  BAN BIÊN TẬP