Sáng ngày 19/08, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác quy hoạch bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm - Hà Nội kết nối với 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

          Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc tới các địa phương qua các điểm cầu, với sự tham dự của các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

          Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm

          Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Lâm Văn Bi, Lê Văn Sử cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

          Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Bộ trưởng cho biết để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, các văn bản hướng dẫn về triển khai thi hành Luật Quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 đã được các cấp có thẩm quyền ban hành cơ bản đầy đủ và đồng bộ để các bộ, ngành và địa phương triển khai công tác quy hoạch; thay thế cho 101 luật, pháp lệnh và 85 nghị định điều chỉnh về hoạt động quy hoạch trong thời kỳ trước Luật Quy hoạch được ban hành. Việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã đạt kết quả bước đầu; dự kiến trong năm 2021 sẽ có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 01/06 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh được lập xong và gửi xin ý kiến, trình thẩm định; các quy hoạch còn lại sẽ được hoàn thiện và trình thẩm định trong năm 2022. Sau khi được quyết định hoặc phê duyệt, các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thời kỳ 2021-2030 sẽ thay thế cho 19.285 quy hoạch các loại phải lập cho thời kỳ trước Luật Quy hoạch được ban hành. Các bộ, ngành, địa phương đã từng bước chuyển đổi hoạt động quản lý nhà nước phù hợp quy định của Luật Quy hoạch, theo hướng “Chính quyền là một tổng thể thống nhất”, tăng cường phối họp, chia sẻ thông tin liên ngành, liên cấp trong hoạt động quản lý nhà nước, tạo dựng môi trường kinh doanh công bằng, thông thoáng với điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Từng bước bãi bỏ các quy hoạch về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, thay thế bằng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Nội dung và chất lượng công tác quy hoạch sẽ được cảỉ thiện đáng kể so với trước đây, việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch khắc phục được sự chồng chéo, xung đột giữa các quy hoạch rỉêng lẻ; nâng cao sự gắn kết giữa chiến lược - quy hoạch - kế hoạch - đầu tư; mở ra các cơ hội, không gian phát triển mới, hình thành các ngành nghề đầu tư, kinh doanh mới; đảm bảo mục tiêu phát triển cân đối, hiệu quả, bền vững giữa các ngành, vùng lãnh thổ và cả nước.

          Mặc dù, bước đầu đã đạt được các kết quả quan trọng nêu trên, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh liên quan đến quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành, có một số vướng mắc, khó khăn, hạn chế, như: Tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt được yêu cầu đã đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, đến nay đã có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch nhưng chỉ có 02 quy hoạch của 02 tỉnh hoàn thành thẩm định, 05 tỉnh đang trình hồ sơ thẩm định; việc triển khai lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp với nội dung cơ bản là lập thống nhất chỉ một bản quy hoạch trên một địa bàn tỉnh (thay thế cho khoảng 50 loại quy hoạch ngành, lĩnh vực trước đây), cùng với việc tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực còn có cách hiểu khác nhau, dẫn đến triển khai chậm và lúng túng. Việc phối hợp và chia sẻ thông tin liên ngành, liên cấp giữa các bộ, ngành và địa phương chậm và còn nhiều hạn chế; chưa thúc đẩy tính liên kết vùng, còn tư duy cục bộ trong quản lý và phát triển; tính linh hoạt, sáng tạo còn yếu. Việc xác định nguồn vốn cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành còn chưa thống nhất, chưa bảo đảm nguồn lực cho công tác quy hoạch do các quy hoạch này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch.

          Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết: Để triển khai thực hiện quy định của Luật Quy hoạch, tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các sở, ngành, địa phương nghiên cứu Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn có liên quan; đồng thời tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong công tác lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng theo yêu cầu của bộ, ngành Trung ương. Đến nay, đã thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh để tham mưu thực hiện theo đúng quy định. Tỉnh đã rà soát, bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định; đồng thời ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm căn cứ triển khai thực hiện. Ngày 10/6/2020, tại Quyết định số 810/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố chủ động rà soát, thu thập số liệu, dữ liệu, chuẩn bị các yếu tố đầu vào, để kịp thời cung cấp cho nhà thầu tư vấn, rút ngắn thời gian thực hiện. Đến nay, tất cả các số liệu, dữ liệu đầu vào phục vụ công tác lập Quy hoạch tỉnh đã được chuyển cho nhà thầu tư vấn để tổng hợp phân tích, đánh giá, phục vụ công tác lập Quy hoạch tỉnh. Dự kiến khoảng đầu năm 2022, tỉnh Cà Mau sẽ trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, chủ yếu là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; công tác triển khai lập, thẩm định, phê duyệt, công bố các quy hoạch đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

          Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tại Hội nghị

          Về đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành Trung ương: Do trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp những khó khăn, vướng mắc, như: Luật Quy hoạch có nhiều điểm quy định mới so với công tác lập quy hoạch trước đây, nên trong triển khai thực hiện đôi lúc còn lúng túng, khó khăn; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa được phê duyệt nên khó khăn trong việc xác định hướng phát triển trong công tác lập Quy hoạch tỉnh; đây là quy hoạch tích hợp lần đầu tiên thực hiện nên rất ít đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện, cùng với đó là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà thầu tư vấn không thể tự đi lại thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ công tác lập các quy hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ lập các quy hoạch. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 kéo dài thêm 6 tháng để đảm bảo thời gian tổ chức lập Quy hoạch tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Cà Mau là tỉnh có đường biển dài, vị trí địa lý đặc biệt quan trọng về đối ngoại, quốc phòng, an ninh, nên kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm công bố định hướng các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, đặc biệt là Quy hoạch không gian biển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tỉnh có cơ sở lập Quy hoạch tỉnh, phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch ngành của Trung ương.

          Tại Hội nghị, một số ý kiến đánh giá tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 chưa đạt yêu cầu đã đề ra, tiến độ Quy hoạch cấp quốc gia chậm, ảnh hưởng đến tiến độ lập Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh; việc phối hợp và chia sẻ thông tin liên ngành, liên cấp giữa các bộ, ngành, địa phương còn chậm và nhiều hạn chế;...

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Công tác lập quy hoạch rất quan trọng, làm việc gì cũng phải có quy hoạch, quy hoạch phải đi trước một bước; phải tổng thể, bao quát; có tính chất định hướng và bám sát các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của các địa phương; không có quy hoạch thì khó có thể phát triển bền vững, phát triển theo chiều sâu và rất khó nhận biết được khó khăn, thách thức. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải phối hợp, trao đổi kỹ với nhau để kết nối, triển khai quy hoạch hiệu quả, với tinh thần đặt lợi ích quốc gia, lợi ích chung lên trên hết; không cục bộ, chia cắt, manh mún; các bộ trưởng phải công bố khung định hướng ngành mình để làm căn cứ cho các địa phương nhưng phải hài hòa Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch vùng. Về quy trình thực hiện, có vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, việc gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì các bộ, ngành, địa phương tập hợp lại trình Chính phủ chỉnh sửa ngay trên tinh thần bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021 và những năm tiếp theo; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh thần là phân cấp, phân quyền triệt để, cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, giảm tối đa thủ tục hành chính.

          Sau Hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về công tác lập quy hoạch để các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch trong thời gian tới.

          Ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc Hội nghị

 

BAN BIÊN TẬPCg