CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Đảng bộ cơ sở nào được tổ chức đại hội toàn thể đảng viên hoặc đại hội đại biểu

Câu hỏi của bạn Anh Khoa tại Mục 4, về nội dung, Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quy định: “Đảng bộ cơ sở nói chung tiến hành đại hội đảng viên. Các đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên, có khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội đảng viên, nếu được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý thì tổ chức đại hội đại biểu. Các đảng bộ cơ sở có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu”. Theo mục 11.2 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định: “Số lượng đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ các cấp do cấp ủy triệu tập đại hội quyết định theo Chỉ thị của Bộ Chính trị trước khi tiến hành đại hội. Cấp ủy triệu tập đại hội phân bổ số lượng đại biểu cho các đảng bộ trực thuộc căn cứu vào số lượng đảng viên, số lượng đảng bộ trực thuộc, vị trí quan trọng của từng đảng bộ”. Do đó, với đảng bộ có 280 đảng viên thì đại hội đảng bộ do cấp ủy triệu tập đại hội quyết định số lượng đại biểu dự đại hội phù hợp với thực tiễn mà không nhất thiết phải bảo đảm 50% so với tổng số đảng viên của đảng bộ. Ban Biên tập (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")


LIÊN KẾT WEBSITE