CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Có được giới thiệu đảng viên không còn thường trú tại địa phương để bầu vào BCH không?

Điều 3, Điều lệ Đảng đã quy định quyền của đảng viên được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức ở đâu, đảng số ở đâu thì thực hiện quyền ứng cử, đề cử, bầu cử ở nơi đó, không phụ thuộc vào hộ khẩu thường trú. Trường hợp đảng viên nêu trên, nếu chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ khác thì không vi phạm Điều lệ Đảng./. Ban Biên tập (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")


LIÊN KẾT WEBSITE