CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Điều kiện bầu ban thường vụ cấp ủy?

Câu hỏi của bạn Bảo Vy được quy định tại Khoản 5, Điều 22, Điều lệ Đảng: “Đảng ủy cơ sở có từ 9 đảng viên trở lên bầu ban thường vụ;…” Mục 15.1, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, quy định: “Đối với đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn, đại hội đảng bộ quyết định bầu từ 9 cấp ủy viên trở lên, nhưng khi bầu không đủ 9 cấp ủy viên, thì cấp ủy cấp trên chỉ đạo củng cố, xem xét chỉ định bổ sung cấp ủy viên để có đủ điều kiện bầu ban thường vụ cấp ủy”. Vì vậy, đại hội chỉ bầu được 8 đồng chí vào cấp ủy thì không đủ điều kiện bầu ban thường vụ mà chỉ tiến hành bầu bí thư, phó bí thư. BAN BIÊN TẬP


LIÊN KẾT WEBSITE