CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Bầu bổ sung bí thư khi gần hết nhiệm kỳ Đại hội có đúng không?

Theo khoản 2, Điều 13, Điều lệ Đảng, quy định: “Việc bổ sung cấp ủy viên thiếu do cấp ủy đề nghị, cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định;...”. Mục 3.2, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, quy định: “Dừng việc bổ sung cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 -2020 trước 6 tháng tính đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”. Vì vậy, đảng bộ đồng chí khi đồng chí bí thư đảng ủy chuyển công tác khi còn 3 tháng hết nhiệm kỳ, thì đảng ủy cấp trên có thể giao quyền lãnh đạo cho đồng chí phó bí thư (hoặc chỉ định, điều động đảng viên theo quy định để giữ chức bí thư). Đến đại hội thì bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư theo quy định chung./. BAN BIÊN TẬP


LIÊN KẾT WEBSITE