CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Đại hội có biểu quyết số lượng đại biểu đi dự đại hội cấp trên không?

Số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên do cấp ủy cấp trên phân bổ, đại hội không biểu quyết số lượng cần bầu. Sau khi thực hiện quyền ứng cử, đề cử, đại hội biểu quyết danh sách bầu cử (gồm cả người ứng cử, được đề cử). Bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đại biểu thì bầu tiếp. Nếu bầu nhiều lần vẫn không đủ số lượng, có bầu tiếp hay không do đại hội quyết định. Danh sách bầu cử lần sau có giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh sách bầu cử lần trước hay không do đại hội quyết định (Khoản 2, Điều 20, Quy chế bầu cử trong Đảng). BAN BIÊN TẬP


LIÊN KẾT WEBSITE