CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Đảng viên sinh hoạt tạm thời có quyền tham dự, ứng cử, đề cử tại đại hội không?

Nội dung câu hỏi của bạn Phong được quy định tại Mục 2.2, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng, quy định về quyền của đảng viên trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng “Thực hiện theo quy định của Ban chấp hành Trung ương”. Khoản 2, Điều 11, Quy chế bầu cử trong Đảng, quy định: "Ở đại hội đảng viên, đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị đều có quyền đề cử đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên hoặc để được bầu vào cấp ủy cấp mình”. Khoản 2, Điều 15, Quy chế bầu cử trong Đảng, quy định: “Ở đại hội đảng viên, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử”. Theo đó, đảng viên sinh hoạt tạm thời đó có quyền tham dự đại hội và có quyền đề cử đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ để bầu vào cấp ủy khóa mới, dự đại hội Đảng bộ cấp trên; nhưng không có quyền ứng cử và biểu quyết tại đại hội./. BBT (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")


LIÊN KẾT WEBSITE