Chiều ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan đảng. Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện thường trực các huyện uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ Dân chính đảng; các đồng chí chánh văn phòng, cán bộ làm công tác quản trị mạng, cơ yếu, văn thư, lưu trữ các huyện uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ Dân chính đảng; trưởng, phó các phòng và chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, quản trị mạng, công nghệ thông tin, cơ yếu, văn thư, lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ ở các ban đảng của Tỉnh ủy.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

          Hội nghị đã quán triệt một số nội dung cơ bản các văn bản của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan đảng, như: Quy định số 269-QĐ/TW, ngày 25-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan đảng; Hướng dẫn số 08-HD/VPTW, ngày 16-11-2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan đảng; Thông tư số 08/2016/TT-BQP, ngày 01-02-2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 29-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan đảng;… Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được cán bộ Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền giới thiệu tổng quan về chữ ký số và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, đề mô thực tế quy trình ký số, xác thực 01 văn bản điện tử, thảo luận và giải đáp một số thắc mắc của đại biểu có liên quan đến ứng dụng chữ ký số.

Ảnh: Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng của Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Dân chính đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc đăng ký, tiếp nhận, hướng dẫn, cấp phát, quản lý thiết bị chữ ký số theo đúng quy định; Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời trong quá trình triển khai ứng dụng chữ ký số; tăng cường bồi dưỡng cán bộ, công chức để thực hiện tốt nhiệm vụ khi hệ thống chữ ký số được triển khai trên diện rộng; phối hợp triển khai các phần mềm, hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp, các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hội nghị trực tuyến…; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo mật thông tin trong các cơ quan đảng và nhà nước; quan tâm xây dựng, củng cố cán bộ văn thư, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; lãnh đạo các văn phòng, cán bộ trực tiếp thực hiện chữ ký số phải nghiên cứu kỹ, nắm vững quy trình, quy định về thực hiện chữ ký số trên các văn bản điện tử không để xảy ra sai sót.

          Theo Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 29-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  thì thời gian triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan đảng chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (quý II năm 2019): Triển khai đến Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các bản đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, thường trực huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Dân chính đảng và Trưởng Phòng Hành chính - Lưu trữ; chánh văn phòng các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Dân chính đảng. Giai đoạn 2 (từ quý I năm 2020): Triển khai cho các đồng chí Ủy viên ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện, lãnh đạo các ban đảng cấp huyện; bí thư, phó bí thư cấp xã; tổ chức và cá nhân khác theo tình hình thực tế.

BAN BIÊN TẬP