Chiều ngày 15/10/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

        Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy, thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ,…

Ảnh: Quang cảnh buổi Họp mặt

        Ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng 90 năm qua, đồng chí Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định: Cùng với cả nước, công tác dân vận của tỉnh luôn gắn liền với lịch sử cách mạng của Đảng bộ tỉnh. Qua các giai đoạn lịch sử nối tiếp nhau, Đảng bộ tỉnh Cà Mau luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm tập hợp, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 90 năm qua, công tác dân vận của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác dân vận chung của cả nước, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy những thành tích công tác dân vận đã đạt được trong những năm qua, bước vào thời kỳ mới, trước yêu cầu phát triển toàn diện, hệ thống dân vận của tỉnh tiếp tục tăng cường, đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

        Trong giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” mà trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng, đi vào đời sống xã hội, thu được nhiều kết quả tốt, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Các nội dung, nhiệm vụ của công tác dân vận được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực; tinh thần trách nhiệm, năng lực tham mưu của hệ thống dân vận được nâng lên. Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân.

Ảnh: Đồng chí Lê Dũng phát biểu tại buổi Họp mặt

        Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực, tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

        Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có trên  1.177 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 được Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn biểu dương, khen thưởng.

        Phát biểu tại buổi Họp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng và trân trọng ghi nhận, đánh giá cao, cảm ơn sự cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ dân vận; chúc mừng những thành tích đạt được của công tác dân vận Đảng bộ tỉnh trong những năm qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

Ảnh: Đồng chí Phạm Bạch Đằng phát biểu tại buổi Họp mặt

        Để làm tốt hơn nữa công tác dân vận, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu từng cán bộ, công chức làm công tác dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nắm vững và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đã qua, đưa công tác dân vận phát triển đi lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

        1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về công tác dân vận của cấp ủy đảng; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tuyên truyền, vận động. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

        2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe dân nói với thái độ trân trọng và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; sớm khắc phục tình trạng chậm hoặc không nắm được tình hình nhân dân. Tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để hình thành các điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

        3. Tăng cường phối hợp tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, vai trò tác dụng, hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để cùng tham gia thực hiện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu nhằm cổ vũ, động viên phong trào phát triển rộng khắp trong tỉnh; không ngừng đổi mới hình thức và phương pháp vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm tình hình mới, từng đối tượng, điều kiện cụ thể, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

        4. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác dân vận; chú trọng xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên để luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

        Tại buổi Họp mặt, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 26 tập thể, 27 cá nhân; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 17 tập thể và 22 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020.

                                                                                                                 BAN BIÊN TẬP