Chiều ngày 28/10/2020, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Ảnh: Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

        Cùng với thực hiện hoàn thành tốt công tác Văn kiện, Đại hội đã bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Lê Quân và đồng chí Huỳnh Quốc Việt được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí và đồng chí Lê Minh Ý được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt tại Đại hội (ảnh Đại hội cung cấp)

        Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu tổng quát là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững". Đồng thời, đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện.

        Định hướng đến năm 2030: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững. Quy mô nền kinh tế gấp 1,5 lần so năm 2025; GRDP bình quân đầu người, phấn đấu tương đương với bình quân chung của cả nước.

        Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã nêu, Nghị quyết Đại hội đã đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 khâu “đột phá” phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: (1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền kinh tế số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; (2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (3) Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực: Thành phố Cà Mau, thị trấn Sông Đốc, thị trấn Năm Căn. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới nỗ lực, phấn đấu thực hiện, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI phát biểu bế mạc tại Đại hội

Ảnh: Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt tại Đại hội

        Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, đồng chí Nguyễn Tiến Hải hứa với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh, nỗ lực hết mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội đã thông qua. Ngay sau Đại hội sẽ ban hành các kế hoạch, chương trình hành động triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá; phân công cấp ủy khóa mới, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên; kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

        Là đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí sẽ mang đầy đủ ý kiến của Đảng bộ, quân và nhân dân trong tỉnh để phản ánh, đóng góp ý kiến thiết thực vào các công việc của Đại hội; tích cực tham gia vào các hoạt động tại Đại hội, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung của Đại hội để triển khai và báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng với Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà.

        Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng; đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, với quyết tâm chính trị cao nhất, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                                                           BAN BIÊN TẬP