Ảnh: Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy khóa XVI lần thứ nhất

Chiều ngày 27/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chức danh: Bí thư và các phó bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả: Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, gồm:

             1. Nguyễn Tiến Hải

2. Lê Quân

         3. Trần Văn Hiện

            4. Huỳnh Quốc Việt

        5. Hồ Trung Việt

                      6. Huỳnh Thị Thanh Loan

    7. Lâm Văn Bi

             8. Trần Hồng Quân

            9. Phạm Thành Sỹ

                 10. Nguyễn Văn Hùng

   11. Lê Minh Ý

               12. Phạm Thành Ngại

            13. Trần Hữu Phước

         14. Lê Thanh Triều

                15. Trương Đăng Khoa

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Lê Quân và đồng chí Huỳnh Quốc Việt được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí và đồng chí Lê Minh Ý được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Ngày 28/10/2020, Đại hội sẽ tiến hành các công việc còn lại như: Công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thông qua các Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và ý kiến tiếp thu, giải trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện tại Tổ và tham luận, thảo luận tại Hội trường; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bế mạc Đại hội.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến của Đại hội.

                                                                   BAN BIÊN TẬP